Sent les 20:15 hores del dia 24 de juliol del 2015 i en el domicili social de l’entitat Yoga Ashram Associació al c / General Padrós nº 42 de la localitat catalana de Caldes de Montbui, es reuneix en 2a convocatòria l’Assemblea General ordinària de l’esmentada associació, després d’haver estat convocada en temps i forma d’acord amb la normativa legal aplicable i en l’articulat del seu cos estatutari. La reunió se celebra amb l’assistència de deu socis, que ve a representar el 8% de la seva base societària, a fi d’informar dels diferents punts que conformen el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

 • Revisió i compliment dels Estatuts
 • Memòria Anual i compte de resultats
 • Perspectives de treball per a l’any en curs
 • Altres
 1. Revisió i compliment dels Estatuts:

Després de la declaració de quedar vàlidament constituïda l’Assemblea i procedir a l’obertura de la sessió per part del Sr. Ajna Colominas Azón, en la seva condició de Vice-Presidenta d’aquesta entitat, té lloc per part de la mateixa la lectura del pertinent informe anual , sent el mateix favorable respecte dels comptes revisats.

Es presenta en dispositives la informació relacionada amb l’activitat de l’associació i el compliment dels Estatuts durant l’últim any.

 1. Aportar mitjans i recursos a les persones, per viure amb més dignitat i sentit humà en una societat molt competitiva i exigent. ACONSEGUIT!

És la nostra vocació i el nostre compromís, dia a dia.

 1. Compartir les diferències amb altres cultures, creences i estils de vida, per enfortir el que crea vincles d’unió i convertir en realitat el principi d’Unitat en la Diversitat. ACONSEGUIT!

Swamini Danda és convidada a participar en el Fòrum MíticaIndia, la Unitat en el yoga, al costat de venerables Mestres de tot el món.

 1. Crear un programa de formació a què s’han d’atenir tots els membres que vulguin impartir la titulació pertinent del Yoga International Institute. ACONSEGUIT!

Aquest curs, un total de 36 alumnes han seguit la formació, tant en els mòduls de lliure elecció, com en la formació intensiva de 2 mesos, a l’Ashram de l’Albera.

 1. Contribuir, treballar i divulgar perquè el gran públic pugui adquirir una major comprensió de l’esperit del Yoga i la seva utilitat en els temps actuals. ACONSEGUIT!

Swamini Danda ha conduït una secció setmanal de yoga al programa «El Compromís Ciutadà» de Ràdio Estel i participat en conferències multitudinàries a la Fira per la Terra, Biocultura i Fira Natural de Vallgorguina. També en programes de yoga adaptats a les escoles i instituts, així com en el programa televisiu Converses que inspiren.

 1. Promoure la investigació i l’estudi del Ioga. ACONSEGUIT!

Estem en constant formació, estudi i comunicació en temes de la cultura, filosofia i ciència del Yoga amb Mestres d’altres escoles. Swamini Ajna ha pogut rebre una formació ampliant els seus coneixements a l’Índia.

 1. Ajudar als col·lectius més desfavorits com ancians, nens, dones maltractades i persones amb alguna deficiència, així com ajudes al Tercer Món. ACONSEGUIT!

Hem subvencionat les classes per a la 3a Edat i aportat donatius a Càritas, Fundació Vicente Ferrer, Aldeas SOS, Metges sense Fronteres … amb un total de més de 4600 € (metàl·lic i serveis)

 1. Beques per a l’estudi i la formació en yoga per a persones amb rendes mínimes ACONSEGUIT!

3 persones s’han beneficiat d’aquestes beques, per un valor de 1600 €

 1. Programes dirigits de voluntariat, col·laboració i servei a l’associació, com a formació personal. ACONSEGUIT!

La comptabilitat, la neteja, secretaria … han estat cobertes puntualment i de manera altruista, pels nostres Sádhakas i socis voluntaris.

 1. Treballar per la pau i l’harmonia de la Terra. ACONSEGUIT!

La col·laboració a la Fira per la Terra és, entre d’altres programes en marxa, el nostre granet de sorra per fer un món millor. A cada retir es pren consciència del respecte a la natura.

 1. Queda exclòs de l’associació tot ànim de lucre.

Tot això demostra la definició de la nostra i la vostra Associació, com a organització sense ànim de lucre, on el benefici és reinvertit per millorar tant la formació com els serveis, i augmenten els donatius.

2.Memòria Anual i compte de resultats:

YOGA ASHRAM ASSOCIACIÓ

GESTIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2014

INGRESSOS:

– Quotes, cursos, teràpies, donatius, etc. 77.637,00

– Subvencions de fonts públiques 0,00

TOTAL INGRESSOS 77.637,00

DESPESES:

– Arrendaments locals 7.240,92

– Rènting vehicle 3.033,60

– Professors i personal 38.204,26

– Assegurances 1.059,12

– Subministraments (telèfon, aigua, gas, etc) 4.848,86

– Compres material (oficina, de pilotes, encens espelmes, estris, etc) 4.330,34

– Despeses diverses (publicitat, desplaçaments, fires, etc) 2.748,54

– Tributs 549,44

– Serveis bancaris i similars 1.041,95

– Donatius i associacions 4.678,54

– Reparació i conservació 1.342,74

– Amortitzacions 113,50

TOTAL DESPESES 69.191,81

RESULTAT 2014 8.445,19

 • S’aproven, per unanimitat, els comptes i la gestió de l’exercici 2014.
 • L’exercici dóna un resultat positiu abans d’impostos de 8.445,19 €, que s’acorda consignar a Fons Socials el percentatge previst per la legislació vigent, i el romanent es reinvertirà en millores necessàries en equipament (nou programa de gestió de socis, web en català), i instal·lacions de l’Associació.
 • S’aprova, per unanimitat, mantenir les quotes per al proper curs als socis antics i seguir oferint a aquests 5 Bons Lotus, per cada any de renovació de la quota anual sense interrupció. A més podran participar es sessions il·limitades durant la setmana, amb la inscripció en la quota de 2-3 dies / setmana.
 • Per als nous socis, s’ofereixen bonificacions en la quota anual per als inscrits abans del 10/09/15.
 1. Perspectives de treball per a l’any en curs:

S’aborden i comenten els següents temes, que són aprovats per unanimitat:

 • Iniciar els tràmits i gestions per declarar a «Yoga Ashram Associació» com una Associació de «utilitat pública».
 • Comprar un nou aplicatiu i la migració de les dades existents, per a una gestió òptima i més àgil de la base de dades de socis.
 • Inici de noves classes a preus reduïts (quota de 45 € / mensuals) de 21:00 a 22:00 hores els dimarts i dijous.
 • Obertura de nou centre de «Yoga Ashram Associació» a la població de Sant Feliu de Codines, dirigida per Vinaya Nataraja – Anna Flaquer.
 • Nova formació extensiva i continuada de reiki i massatges a càrrec de Jivana Mukti.
 • Sessions continuades de Biodescodificació i Psicologia grupal impartides per Àlex Bautista.
 • Noves classes de «Ashtangha Yoga» impartides per Swamini Ajna Vamadevananda.
 • Establir i informar els socis sobre els principis ètics del practicant de ioga i les normes de conducta i respecte cap a «Yoga Ashram Associació».
 • Traduir el web al català, idioma oficial de la nostra comunitat.
 1. Altres:

Es proposa i aprova per unanimitat el canvi de l’actual tresorera de «Yoga Ashram Associació», Marina Alvárez Azón, que es trasllada durant un període de tres anys a viure al Canadà, substituint-la per Núria Maestre Romero.

No havent-hi altres assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present Assemblea, sent les 21:30 hores del dia 24 jul del 2015.